The great éthiopiques CD series, compiled by Francis Falceto, reissues the Ethiopian Amha, Philips and Kaifa catalogue. The CDs have great sound quality, recordings often taken from master tapes and each CD includes fantastic liner notes. Simply Perfect! This is the way all reissues should be made! Buy these CDs! Watch a teaser for the éthiopiques series here.
Here you can find the track lists including the catalogue numbers and year of the first publishing of each recording on these CDs.

Éthiopiques 1 – Various:
Golden Years Of Modern Ethiopian Music 1969-1975

01 Muluqèn Mèllèssè: Hédètch Alu

Amha AE 440 B

1972

02 Muluqèn Mèllèssè: Wètètié Maré

Amha AE 930 A

1975

03 Muluqèn Mèllèssè: Eté Endénesh Gèwado

Amha AE 930 B

1975

04 Mahmoud Ahmed: Gizié Dègu Nègèr

Amha AE 910 A

1975

05 Mahmoud Ahmed: Yeqer Mèmèkatesh

Amha AE 910 B

1975

06 Mahmoud Ahmed: Aynotché Tèrabu

Amha AE 920 B

1975

07 Unknown Artist: Ewnèt Yèt Lagegnesh

Amha AELP 10

1972

08 Sèyfu Yohannès: Tezeta

Amha AE 270 B

1971

09 Sèyfu Yohannès: Mèla Mèla

Amha AE 270 A

1971

10 Unknown Artist: Bèmgnot Alnorem

Amha AELP 10

1972

11 Tèshomè Meteku: Gara Ser Nèw Bétesh

Amha AE 180 A

1969

12 Tèshomè Meteku: Yèzèmèd Yèbaed

Amha AE 200 B

1969

13 Tèshomè Meteku: Mot Adèladlogn

Amha AE 190 A

1972

14 Tèshomè Meteku: Hasabé

Amha AE 200 A

1969

15 Unknown Artist: Heywèté

Amha AELP 10

1972

16 Gétatchèw Kassa: Tezeta Slow

Amha AE 530 A

1972

16 Gétatchèw Kassa: Tezeta Fast

Amha AE 530 B

1972

Éthiopiques 3 – Various:
Golden Years Of Modern Ethiopian Music 1969-1975

01 Mahmoud Ahmed: Kulun Mankwalèsh

Amha AELP 80

1973

02 Mahmoud Ahmed: Lomiwen Tèqèbèlètch

Amha AE 880 B

1975

03 Alèmayèhu Eshèté: Tèy Gedyèlèshem

Amha AE 560 B

1972

04 Alèmayèhu Eshèté & Hirut Bèqèlè: Tèmèlès

Amha AE 560 A

1972

05 Hirut Bèqèlè: Almokèrkum Nèbèr

Amha AE 570 A

1972

06 Hirut Bèqèlè: Essu Nèw Mèssèlègn

Amha AE 570 B

1972

07 Hirut Bèqèlè: Yèqondjowotch Mendèr

Amha AE 950 A

1975

08 Hirut Bèqèlè: Man Yawqal Yèbétén

Amha AE 950 B

1975

09 Tlahoun Gèssèssè: Sema

Amha AE 940 B

1975

10 Tlahoun Gèssèssè: Yèwnèt Messosso Mètch Yenèqanèqal

Amha AE 940 A

1975

11 Tadèlè Bèqèlè: Enafqeshalèhu

Amha AE 960 A

1975

12 Tadèlè Bèqèlè: Antchi Qondjo

Amha AE 960 B

1975

13 Tèfèri Fèllèqè: Kèlkeyelgn

Amha AE 970 A

1975

14 Tèfèri Fèllèqè: Aynamayé

Amha AE 970 B

1975

15 Muluqèn Mèllèssè: Tènèsh Kèlbé Lay

Amha AE 980 A

1975

16 Muluqèn Mèllèssè: Embwa Bèlèw

Amha AE 980 B

1975

17 Alèmayèhu Eshèté: Eté Hoy

Amha AE 990 A

1975

18 Alèmayèhu Eshèté: Haméta

Amha AE 990 B

1975

19 Mahmoud Ahmed: Sèlam Almazeyé

Amha AE 880 A

1975

Éthiopiques 4 – Mulatu Astatqé:
Ethio Jazz & Musique Instrumentale 1969-1974

01 Mulatu Astatqé: Yèkèrmo Sèw

Amha AELP 10

1972

02 Mulatu Astatqé: Mètché Dershé

Amha AE 180 B
Amha AELP 10

1969
1972

03 Mulatu Astatqé: Kasalèfkut Hulu

Amha AELP 10

1972

04 Mulatu Astatqé: Tezeta

Amha AELP 10

1972

05 Mulatu Astatqé: Yègellé Tezeta

Amha AE 160 B
Amha AELP 10

1969
1972

06 Mulatu Astatqé: Munayé

Amha AELP 10

1972

07 Mulatu Astatqé: Gubèlyé

Amha AELP 90

1974

08 Mulatu Astatqé: Asmarina

Amha AELP 90

1974

09 Mulatu Astatqé: Yèkatit

Amha AELP 90

1974

10 Mulatu Astatqé: Nètsanèt

Amha AELP 90

1974

11 Mulatu Astatqé: Tezetayé Antchi Lidj

Amha AELP 90

1974

12 Mulatu Astatqé: Sabyé

Amha AELP 90

1974

13 Mulatu Astatqé: Ené Alantchi Alnorem

Amha AELP 90

1974

14 Mulatu Astatqé: Dèwèl

Worthy LP W-1020
Amha AELP 90

1972
1974

Éthiopiques 5 – Various: Tigrigna Music 1970-1975

01 Tsèhaytu Bèraki: Aminèy

Amha AE 470 B

1972

02 Tsèhaytu Bèraki:Mèdjèmèrya Feqrey

Amha AE 460 B

1972

03 Tsèhaytu Bèraki: Hadarèy

Amha AE 460 A

1972

04 Tsèhaytu Bèraki: Bazay

Amha AE 470 A

1972

05 Tèwèldè Rèdda: Mèmona

Amha AE 380 B

1972

06 Tèwèldè Rèdda: Milènu

Amha AE 380 A

1972

07 Tebereh Tesfa-Hunegn: Adèy Wèladitèy

Amha AE 550 A

1972

08 Tebereh Tesfa-Hunegn: Welladka Hazilè

Amha AE 550 B

1972

09 Tèwèldè Rèdda: Ab Teqay Qerèbi

Amha AE 330 A

1971

10 Tèwèldè Rèdda: Nehadar Zèytkèwen

Amha AE 330 B

1971

11 Bezuayene Zegeye: Furuyti Ayni

?

1973

12 Bezuayene Zegeye: Dèqi Adèy

Amha AE 660 B

1973

13 Bezuayene Zegeye: Nètsèla May-May

Amha AE 670 B

1973

14 Bèyènè Habtè: Embi Ila

Amha AE 680 A

1973

15 Bèyènè Habtè: Tèfqerèni Zenèbèrèt

Amha AE 680 B

1973

16 Tekle Tesfa-Ezghi: Abadit

Amha AE 1000 A

1975

17 Tekle Tesfa-Ezghi: Ab Qètri Berhan

Amha AE 1000 B

1975

18 Tekle Tesfa-Ezghi: Sèlam Tèmagwèt

Amha AE 1020 A

1975

Éthiopiques 6 – Mahmoud Ahmed: Almaz 1973

01 Mahmoud Ahmed: Almaz Men Eda Nèw

Amha AELP 80

1973

02 Mahmoud Ahmed: Asha Gèdawo

Amha AELP 80

1973

03 Mahmoud Ahmed: Tchebo Aymolam

Amha AELP 80

1973

04 Mahmoud Ahmed: Feqer Endègèna

Amha AELP 80

1973

05 Mahmoud Ahmed: Ambassel

Amha AELP 80

1973

06 Mahmoud Ahmed: Zèmèdié

Amha AELP 80

1973

07 Mahmoud Ahmed: Kulun Mankwalèsh

Amha AELP 80

1973

08 Mahmoud Ahmed: Mèla Mèla

Amha AELP 80

1973

09 Mahmoud Ahmed: Antchiyé

Amha AELP 80

1973

10 Mahmoud Ahmed: Nafqot Nèw Yègodagn

Amha AE 360 A

1971

11 Mahmoud Ahmed: Yasdestal

Amha AE 360 B

1971

Éthiopiques 8 – Various: Swinging Addis 1969-1974

01 Girma Bèyènè: Ené Nègn Bay Manèsh

Amha AE 210 B

1969

02 Mahmoud Ahmed: Mar Tèb Yelal Kafesh

Amha AE 920 A

1975

03 Ayalèw Mèsfin: Hasabé

Amha AE 760 A

1973

04 Alèmayèhu Eshèté: Tchero Adari Nègn

Amha AE 240 B

1970

05 Alèmayèhu Eshèté: Betchayén Tègodahu

Amha AE 280 A

1971

06 Bahta Gèbrè-Heywèt: Tèssassatègn Eko

Amha AE 690 B

1973

07 Bahta Gèbrè-Heywèt: Gizié

Amha AE 690 A

1973

08 Lèmma Dèmissèw: Astawesalèhu

?

?

09 Lèmma Dèmissèw: Adrashash Tèfabegn

Amha AE 150 A

1969

10 Lèmma Dèmissèw: Lèzèlalèm Nuri

Amha AE 150 B

1969

11 Tèsfa-Maryam Kidané: Yetèsfa Tezeta

Amha AE 170 B

1969

12 Samuel Bèlay: Aynotchesh Yerèfu

Amha AE 700 A

1973

13 Samuel Bèlay: Qèrèsh Endèwaza

Amha AE 710 B

1973

14 Girma Bèyènè: Sét Alamenem

Amha AE 170 A

1969

15 Girma Bèyènè: Yebèqagnal

Amha AE 160 A

1969

16 Girma Bèyènè: Enkèn Yèlélèbesh

Amha AE 210 A

1969

17 Gétatchèw Kassa: Betchayén Tèkezié

Amha AE 220 A

1970

18 Alèmayèhu Eshèté: Afèr Yemègneshal

Amha AE 240 A

1970

19 Alèmayèhu Eshèté: Eskègizéw Bèrtchi

Amha AE 770 A

1974

20 Alèmayèhu Eshèté: Ayalqem Tèdènqo

Amha AE 290 B

1971

21 Alèmayèhu Eshèté: Honey Baby

Amha AE 110 B

1969

Éthiopiques 9 – Alèmayèhu Eshèté 1969-1974

01 Alèmayèhu Eshèté: Addis Abèba Bété

Amha AE 320 A

1971

02 Alèmayèhu Eshèté: Yèwèyn Harègitu

Amha AE 310 A

1971

03 Alèmayèhu Eshèté: Qondjit

Amha AE 780 A

1974

04 Alèmayèhu Eshèté: Yèlbén Betayiw

Amha AE 310 B

1971

05 Alèmayèhu Eshèté: Yèsèw Bét Yèsèw Nèw

Amha AE 640 B

1973

06 Alèmayèhu Eshèté: Mèkèyèrshin Salawq

Amha AE 140 A

1969

07 Alèmayèhu Eshèté: Qotchègn Mèssassaté

Amha AE 650 A

1973

08 Alèmayèhu Eshèté: Eruq Yalèshew

Amha AE 650 B

1973

09 Alèmayèhu Eshèté: Shègitu Maré

Amha AE 790 B

1974

10 Alèmayèhu Eshèté: Yèweb Dar

Amha AE 800 A

1974

11 Alèmayèhu Eshèté: Telantena Zaré

Amha AE 780 B

1974

12 Alèmayèhu Eshèté: Mèmar Mèmèramèr

Amha AE 790 A

1974

13 Alèmayèhu Eshèté: Tèdèstèshal Wèy ?

Amha AE 770 B

1974

14 Alèmayèhu Eshèté: Dènyèw Dènèba

Amha AE 450 B

1972

15 Alèmayèhu Eshèté: Temhert Bété

Amha AE 450 A

1972

16 Alèmayèhu Eshèté: Nèfas Endayèban

Amha AE 290 A

1971

17 Alèmayèhu Eshèté: Leb Tatèfalètch

Amha AE 110 A

1969

18 Alèmayèhu Eshèté: Feqer Feqer Nèw

Amha AE 130 A

1969

19 Alèmayèhu Eshèté: Gizéw Honèshenna

Amha AE 130 B

1969

20 Alèmayèhu Eshèté: Heywèté Abatèy Nèw

Amha AE 140 B

1969

21 Alèmayèhu Eshèté: Ya Tara

Amha AE 100 B

1969

22 Alèmayèhu Eshèté: Timarkyalèsh

Amha AE 100 A

1969

Éthiopiques 10 – Various: Tezeta - Ethiopian blues & ballads

01 Fréw Haylou: Eyètègnu Nèqu

Amha AE 300 B

1971

02 Muluqèn Mèllèssè: Hédètch Alu

Amha AE 440 B

1972

03 Alèmayèhu Eshèté: Tèrèdtchéwalèhu

Amha AE 280 B

1971

04 Tèsfa-Maryam Kidané: Heywèté

Amha AELP 10

1972

05 Sèyfou Yohannès: Tezeta

Amha AE 270 B

1971

06 Alèmayèhu Eshèté: Altèlèyèshegnem

Amha AE 320 B

1971

07 Mulatu Astatqé: Gubèlyé

Amha AELP 90

1974

08 Alèmayèhu Eshèté: Man Yehon Telleq Sèw

Amha AE 800 B

1974

09 Tèsfa-Maryam Kidané: Tezeta

Amha AELP 10

1972

10 Menelik Wèsnatchèw: Tezeta

Amha AE 350 B

1972

11 Tèsfa-Maryam Kidané:

Amha AE 930 A

1975

12 Gétachèw Kassa: Tezeta Slow

Amha AE 530 A

1972

13 Gétachèw Kassa: Tezeta Fast

Amha AE 530 B

1972

Éthiopiques 13 – Various: Ethiopian Groove -The Golden Seventies

01 Alèmayèhu Eshèté: Tashamanalètch

Kaifa KF 37 A

1976

02 Hirut Bèqèlé: Ewnètègna Feqer

Kaifa KF 48 B

1977

03 Seyoum Gèbrèyès: Mètch Ené Terf Fèlèghu

Kaifa KF 002 A (7703)

1973

04 Alèmayèhu Eshèté: Wèdèdku Afqèrkush

Kaifa KF 38 A

1976

05 Tamrat Fèrèndji: Antchin Yagègnulèt

Kaifa KF 41 A

1977

06 Seyoum Gèbrèyès: Muziqa Muziqa

Kaifa KF 002 B (7704)

1973

07 Bzunèsh Bèqèlè: Atraqègn

Kaifa KF 47 A

1977

08 Muluken Melesse: Benemot (mistakenly titled Yèmendjar Shèga on this CD)

Kaifa LPKF 39

1976

09 Wallias Band: Muziqawi Silt

Kaifa LPKF 45

1977

10 Muluken Melesse: Djemeregne

Kaifa LPKF 39

1976

11 Ayaléw Mèsfin: Feqer Aydèlèm Wèy

Kaifa KF 50 B

1977

12 Tamrat Fèrèndji: Ya Djalèléto

Kaifa KF 42 A

1977

13 Bzunèsh Bèqèlè: Tegel Nèw

Kaifa KF 46 B

1977

14 Ayaléw Mèsfin: Gud Adèrègètchegn

Kaifa KF 50 A

1977

15 Ayaléw Mèsfin: Gèdawo

Kaifa KF 31 A

1976

16 Assèlèfètch Ashiné & Géténèsh Kebrèt: Mètché Nèw

Kaifa LPKF 29

1976

17 Assèlèfètch Ashiné & Géténèsh Kebrèt: Amlak Abét Abét

Kaifa LPKF 29

1976

Éthiopiques 14 – Gétatchèw Mèkurya: Negus Of Ethiopian Sax

01 Gétatchèw Mèkurya: Yégènèt Muziqa

Philips LP PH 130

1972

02 Gétatchèw Mèkurya: Shellèla

Philips PH 123 B

1972

03 Gétatchèw Mèkurya: Aha Gèdawo

Philips PH 124 A

1972

04 Gétatchèw Mèkurya: Antchi Hoyé

Philips PH 123 A

1972

05 Gétatchèw Mèkurya: Ambassèl

Philips LP PH 130

1972

06 Gétatchèw Mèkurya: Almaz Yèharèrwa

Philips LP PH 130

1972

07 Gétatchèw Mèkurya: Yèné Hassab Gwadègna

Philips LP PH 130

1972

08 Gétatchèw Mèkurya: Shèmonmwanayé

Philips LP PH 130

1972

09 Gétatchèw Mèkurya: Gofèré / Antchi Hoyé

Philips LP PH 130

1972

10 Gétatchèw Mèkurya: Aynotché Tèrabu

Philips LP PH 130

1972

11 Gétatchèw Mèkurya: Akalé Wubé

Philips LP PH 130

1972

12 Gétatchèw Mèkurya: Tezeta

Philips LP PH 130

1972

13 Gétatchèw Mèkurya: Gèdamay

Philips PH 124 B

1972

14 Gétatchèw Mèkurya: Muziqa Heywèté

Philips LP PH 130

1972

15 Gétatchèw Mèkurya: Shellèla Bèsaxophone

?

?

Éthiopiques 16 – Asnaqètch Wèrqu: The Lady With The Krar

01 Asnaqètch Wèrqu: Tezeta

Philips LP PH 215

1974

02 Asnaqètch Wèrqu: Mèngèdègnaw Lebé

Philips LP PH 215

1974

03 Asnaqètch Wèrqu: Endègèna

Philips LP PH 215

1974

04 Asnaqètch Wèrqu: Mèla Mèla

Philips LP PH 215

1974

05 Asnaqètch Wèrqu: Gubèlyé

Philips LP PH 215

1974

06 Asnaqètch Wèrqu: Sabyé

Philips LP PH 215

1974

07 Asnaqètch Wèrqu: Alèmyé

Philips LP PH 215

1974

08 Asnaqètch Wèrqu: Endénèh Bèlulegn

Philips LP PH 215

1974

09 Asnaqètch Wèrqu: Erèyé Demamu

Philips LP PH 215

1974

10 Asnaqètch Wèrqu: Wègèné

Philips LP PH 215

1974

11 Asnaqètch Wèrqu: Endè Lyèrusalém

Philips LP PH 215

1974

12 Asnaqètch Wèrqu: Lomi Talubat

Philips LP PH 215

1974

13 Asnaqètch Wèrqu: Altchelèwem Berd Nèw

Kaifa LPKF 28

1976

14 Asnaqètch Wèrqu: Feqryé Tèrèda

Kaifa LPKF 28

1976

15 Asnaqètch Wèrqu: Shèmonmwanayéwa

Kaifa LPKF 28

1976

16 Asnaqètch Wèrqu: Feqrié Dèhna Hun

Kaifa LPKF 28

1976

17 Asnaqètch Wèrqu: Tchela Atbèlègn

Kaifa LPKF 28

1976

18 Asnaqètch Wèrqu: Gum Gum

Kaifa LPKF 28

1976

19 Asnaqètch Wèrqu: Eh Lebèl

Kaifa LPKF 28

1976

20 Asnaqètch Wèrqu: Alèm Shègga

Kaifa LPKF 28

1976

21 Asnaqètch Wèrqu: Sèla Bèlelegn

Kaifa LPKF 28

1976

22 Asnaqètch Wèrqu: Mètche Nèw

Kaifa LPKF 28

1976

Éthiopiques 17 – Tlahoun Gèssèssè

01 Tlahoun Gèssèssè: Seqo Mènor

Philips PH 221 A

1974

02 Tlahoun Gèssèssè: Lantchi Biyé

Philips PH 105 B

1970

03 Tlahoun Gèssèssè: Yèné Felagoté

Philips PH 244 A

1975

04 Tlahoun Gèssèssè: Kulun Mankwalèsh

Philips PH 105 A

1970

05 Tlahoun Gèssèssè: Tchuhetén Betsèmu

Philips PH 216 A

1974

06 Tlahoun Gèssèssè: Aykèdashem Lebé

Philips PH 217 A

1974

07 Tlahoun Gèssèssè: Tezalègn Yètentu

Philips PH 101 A

1970

08 Tlahoun Gèssèssè: Sethéd Sekètèlat

Philips PH 103 A

1970

09 Tlahoun Gèssèssè: Sèlamtayé Yedrès

?

?

10 Tlahoun Gèssèssè: Bèyèt Nèw Mèngèdu

Philips PH 245 A

1975

11 Tlahoun Gèssèssè: Kulun Manklawèsh

Philips PH 168 A

1973

12 Tlahoun Gèssèssè: Alègntayé

Philips PH 168 B

1973

13 Tlahoun Gèssèssè: Yèhagèré Sheta

Philips PH 100 A

1970

14 Tlahoun Gèssèssè: Sèw Nèw Yètchèkènè

Philips PH 245 B

1975

15 Tlahoun Gèssèssè: Ené Nègn Wèy Antchi

Philips PH 216 B

1974

16 Tlahoun Gèssèssè: Yèné Mastawèsha

Philips PH 217 B

1974

17 Tlahoun Gèssèssè: Ras-hen Betcha

Philips PH 223 A

1974

Éthiopiques 19 – Mahmoud Ahmed: Alèmyé 1974

01 Mahmoud Ahmed: Alèmyé

Amha AELP 100
Amha AE 850 B

1974
1974

02 Mahmoud Ahmed: Wègènié

Amha AELP 100
Amha AE 830 B

1974
1974

03 Mahmoud Ahmed: Etu Gèla

Amha AELP 100
Amha AE 850 A

1974
1974

04 Mahmoud Ahmed: Eyèw Demamu

Amha AELP 100

1974

05 Mahmoud Ahmed: Nèy Dènun Tesèsh

Amha AELP 100
Amha AE 830 A
Amha AE 900 A

1974
1974
1975

06 Mahmoud Ahmed: Bèlaya Bèlaya

Amha AELP 100
Amha AE 900 B

1974
1974

07 Mahmoud Ahmed: Antchi Enén Wedèdjign

Amha AELP 100
Amha AE 840 B

1974
1974

08 Mahmoud Ahmed: Gubelyé

Amha AELP 100
Amha AE 840 A

1974
1974

09 Mahmoud Ahmed: Tezeta

Amha AELP 100

1974

Éthiopiques 22 – Alèmayèhu Eshèté: More Vintage! 1972-1974

01 Alèmayèhu Eshèté: Nèy-nèy Wèlèba

Philips PH 111 A

1972

02 Alèmayèhu Eshèté: Ambassèl (Slow)

Philips PH 171 A

1973

03 Alèmayèhu Eshèté: Ambassèl (Fast)

?

?

04 Alèmayèhu Eshèté: Yeqer Aynèssa

Philips PH 208 B

1974

05 Alèmayèhu Eshèté: Tèmar Ledjé

Philips PH 170 B

1973?

06 Alèmayèhu Eshèté: Men Tetchiyé Medritu

Philips PH 112 B

1972

07 Alèmayèhu Eshèté: Tènagèri

Philips PH 171 B

1973

08 Alèmayèhu Eshèté: Yètentu Feqratchen

Philips PH 125 B

1972

09 Alèmayèhu Eshèté: Hodé Fèra

Philips PH 220 A

1974

10 Alèmayèhu Eshèté: Abèba Mèssèlètch

Philips PH 220 B

1974

11 Alèmayèhu Eshèté: Gubelyè

Philips PH 208 A

1974

12 Alèmayèhu Eshèté: Tequr Gessela

Philips PH 120 A

1972

13 Alèmayèhu Eshèté: Yèmaynèga Lélit

Philips PH 111 B

1972

14 Alèmayèhu Eshèté: Yebèqanal

Philips PH 121 B

1972

15 Alèmayèhu Eshèté: Wètadèr Nègn

Philips PH 112 A

1972

16 Alèmayèhu Eshèté: Enat Yèendjèra

Philips PH 116 A

1972

17 Alèmayèhu Eshèté: Kènoru Lèbetchahé

Philips PH 120 B

1972

18 Alèmayèhu Eshèté: Tsegérèdayé

Philips PH 121 A

1972

Éthiopiques 23 – Orchestra Ethiopia

01 Gétamèssay Abbèbè: Tezeta

previously unreleased

02 Orchestra Ethiopia: Tennesh Mèkèdda (instrumental)

previously unreleased

03 Mamité Tènaw & Kèbbèdè Wèldè-Maryam: Mamitènna Kèbbèdè

?

?

04 Musicians from Wolayta: Hodé

previously unreleased

05 Dèbtèra Bèllètè Mengèsha: Kèto Ayqèrem Motu

previously unreleased

06 Trio of embiltas: Datchèna Koba

previously unreleased

07 Kèbèdè Ali: Mèdinanna Zèlèsègna

previously unreleased

08 Charles Sutton & Orchestra Ethiopia: Shègitu

previously unreleased

09 Tsehay Endalè & Orchestra Ethiopia: Yèhetsanu Lèqso

previously unreleased

10 Almaz Gétatchèw: Hèlawsho

previously unreleased

11 Zèrihun Bèqèlè: Lèqedamé Atbiya

?

?

12 Orchestra Ethiopia: Besetchet (instrumental)

previously unreleased

13 Zèrihun Bèqèlè & Tèshomè Ayèlè: Lalé Guma

previously unreleased

14 Kèbbèdè Wèldè-Maryam: Wolayta Krar

previously unreleased

15 Yirèfu Manyazewal: Dèrbabé

previously unreleased

16 Musicians from Wolayta: Aba Balano Shanka

?

?

17 Orchestra Ethiopia: Sènbèt (instrumental)

previously unreleased

18 Alèmayèhu Borobor, Yohannes Afèwèrk, Mammo Dèmissié & Kèbbèdè Wèldè-Maryam: Goraw

?

?

19 Ensemble of embiltas: Shèb Robé

previously unreleased

20 Arèru Shègen: Od

previously unreleased

21 Desta Tsehay & Orchestra Ethiopia: Shama Kèfèna

previously unreleased

22 Yohannes Afèwèrk: Tèraraw

?

?

23 Zèrihun Bèqèlè & embiltas: Semesh Man Nèw?

previously unreleased

Éthiopiques 24 – Various: Golden Years Of Modern Ethiopian Music 1969-1975

01 Sèyfou Yohannes Mètché Dèrshé

Amha AE 250 A

1970

02 Seyoum Gèbrèyès: Hamétègnaw

Amha AE 580 A

1972/3

03 Ayaléw Mesfin: Lèné Antchi Bitcha Nèsh

Amha AE 740 A

1973

04 Ayaléw Mesfin: Menèw Bèqèrèbegn

Amha AE 740 B

1973

05 Gétatchèw Kassa: Bèy Lesènabètesh

Amha AE 220 B

1970

06 Tamrat Molla: Ené Yèwèdèdkwat

Amha AE 370 B

1971

07 Wubshet Fiseha: Sew Endayhon Yelem

Amha AE 890 B

1975

08 Ayaléw Mesfin: Terèdjew Nèbèr

Amha AE 750 A

1973

09 Ayaléw Mesfin: Qondjo Ledj Nat

Amha AE 750 B

1973

10 Tamrat Molla: Ber Anbar Sèbèrèlewo

Amha AE 370 A

1971

11 Samuel Bèlay: Lèbèné Sheweshew

Amha AE 700 B

1973

12 Seyoum Gèbrèyès: Yagèré Djègna

Amha AE 580 B

1972/3

13 Sèyfou Yohannes: Yèkèrmo Sèw

Amha AE 250 B

1970

14 Wubshet Fiseha: Marie Marwolela

Amha AE 890 A

1975

15 Menelik Wèsnatchèw: Tchèrèqa

Amha AE 810 B

1974

16 Ayaléw Mesfin: Hédètch Gara Zura

Amha AE 760 B

1973

17 Mulatu Astatqé feat. Frank Holder & Niaaza Alsherif: Assiyo Bélléma

Amha AE 120 A

1969

18 Mulatu Astatqé feat. Frank Holder & Niaaza Alsherif: Nèfsh Nèsh

Amha AE 120 B

1969

19 The Ashantis: Come On And Do It

Amha AE 400 A

1972

20 The Ashantis: I Wanna Do My Thing

Amha AE 390 A

1972

Éthiopiques 25 – Various: Modern Roots 1971-1975

01 Abbèbè Tèssèmma: Gèbrè Guratch Guté

Amha AE 540 B

1972

02 Tlahoun Gèssèssè: Agul Nèw

Amha AELP 110

1975

03 Fréw Haylou: Almaz Men Eda Nèw

Amha AE 300 A

1971

04 Abbèbè Haylè-Michael: Qondjityé

Amha AE 820 A

1974

05 Damtèw Ayèlè: Wèfé Yelala

Amha AE 710 A

1973

06 Tlahoun Gèssèssè: Megnot Eko Helm Nèw

Amha AE 1010 A

1975

07 Alèmayèhu Eshèté: Enkoy Nat Yabay Dar

Amha AE 640 A

1973

08 Gèmètchu Itana: Yakolèlé

Amha AE 520 A

1972

09 Essatu Tèssèmma: Tchebo Aymolam

Amha AE 260 B

1970/71

10 Haylé Wèrqu: Tsegérèda Abèba

Amha AE 340 B

1971

11 Tlahoun Gèssèssè: Feqer Bétwan Sèrta

Amha AELP 110

1975

12 Essatu Tèssèmma: Ayamaru Eshèté

Amha AE 410 B

1972

13 Abbèbè Tèssèmma: Ashasha Bèyèw

Amha AE 540 A

1972

14 Abaynèh Dèdjènè: Yèbèrèha Lomi

Amha AE 430 A

1972

15 Tlahoun Gèssèssè: Kasègnèsh

Amha AE 1010 B

1975

16 Essatu Tèssèmma & Sèyfou Yohannes: Feqer Bèqumèna

Amha AE 410 A

1972

17 Gèmètchu Itana: Shemèrmari Tiya

Amha AE 520 B

1972

18 Essatu Tèssèmma: Abèbayénèsh

Amha AE 260 B

1970/71

19 Tlahoun Gèssèssè: Bezu Gizié Allèfè

Amha AELP 110

1975

20 Haylé Wèrqu: Yèborèna Gamé

Amha AE 340 B

1971

21 Abaynèh Dèdjènè: Balèndjèré

Amha AE 430 A/B

1972

22 Tlahoun Gèssèssè: Sèlam Lèhulatchem

Amha AE 870 B

1975

Éthiopiques 26 – Mahmoud Ahmed & The Imperial Bodyguard Band 1972-74

01 Mahmoud Ahmed: Yèshiharègitu

Philips PH 113 A

1972

02 Mahmoud Ahmed: Enèman Nèbèru

Philips PH 113 B

1972

03 Mahmoud Ahmed: Ébo Lala

Philips PH 145 A

1972

04 Mahmoud Ahmed: Essèt Mera

Philips PH 145 B

1972

05 Mahmoud Ahmed: Mèla Testègn

Philips PH 148 A

1972

06 Mahmoud Ahmed: Tezeta

Philips PH 148 B

1972

07 Mahmoud Ahmed: Feqer Bèzèbèzègn

Philips PH 149 A

1972

08 Mahmoud Ahmed: Hulum Bègizéw Nèw

Philips PH 149 B

1972

09 Mahmoud Ahmed: Wubètwan Alesma

Philips PH 155 A

1973

10 Mahmoud Ahmed: Kantchi Gar Kalhonè

Philips PH 155 B

1973

11 Mahmoud Ahmed: Enqu Mèssay

Philips PH 206 B

1974

12 Mahmoud Ahmed: Tchela Atbèy

Philips PH 206 A

1974

13 Mahmoud Ahmed: Alèm Alèm

Philips PH 207 A

1974

14 Mahmoud Ahmed: Endét Lelèfèw

Philips PH 207 B

1974

Éthiopiques 28 – Ali Mohammed Birra: Great Oromo Music

01 Ali Mohammed Birra: Awash

Philips PH 189 A

1973

02 Ali Mohammed Birra: Kan Ati Fettun Isani Infedhani

Kaifa LPKF 17

1975

03 Ali Mohammed Birra: Nagatti Si Jedha

Kaifa LPKF 17

1975

04 Ali Mohammed Birra: Imiman Jalaala

Kaifa LPKF 17

1975

05 Ali Mohammed Birra: Eshurruru

Kaifa KF 18 A
Kaifa LPKF 17

1975
1975

06 Ali Mohammed Birra: Waa Silleen Indararuu

Kaifa LPKF 17

1975

07 Ali Mohammed Birra: Awash

Kaifa LPKF 17

1975

08 Ali Mohammed Birra: Eessaati Si Argaa

Kaifa KF 19 B
Kaifa LPKF 17

1975
1975

09 Ali Mohammed Birra: Si Jaalallee

Kaifa LPKF 17

1975

10 Ali Mohammed Birra: Abbaa Lafa

Kaifa KF 19 A
Kaifa LPKF 17

1975
1975

11 Ali Mohammed Birra: Inyaadi'ini

Kaifa KF 18 B
Kaifa LPKF 17

1975
1975

12 Ali Mohammed Birra: Si Inhanbisin Warri

Philips PH 189 B

1973

13 Ali Mohammed Birra: Yaa Hundee Bareedaa

?

?

14 Ali Mohammed Birra: Awash

?

?

15 Ali Mohammed Birra: Si Jaalallee

?

?

Éthiopiques 29 – Tessema Kassa - Mastawesha

01 Kassa Tessema: Tezeta (Tizita)

Philips LP PH 114

1972

02 Kassa Tessema: Na gèdamu (Nagedamu)

Philips LP PH 114

1972

03 Kassa Tessema: Fanno (Fano)

Philips LP PH 114

1972

04 Kassa Tessema: Gèlèl (Gelele)

Philips LP PH 114

1972

05 Kassa Tessema: Yèmusiqa moges (Yemusika Mogus)

Philips LP PH 114

1972

06 Kassa Tessema: Bertukané (Bertukane)

Philips LP PH 114

1972

07 Kassa Tessema: Satènaw (Satenaw)

Philips LP PH 114

1972

08 Kassa Tessema: Ebakish tarèqign (Ibakish Tarekign)

Philips LP PH 114

1972

09 Kassa Tessema: Antchi hoy lèné (Antchi Hoy Lene)

Philips LP PH 261

1976

10 Kassa Tessema: Gum Gum

Philips LP PH 261

1976

11 Kassa Tessema: Woubyé (Wubiye)

Philips LP PH 261

1976

12 Kassa Tessema: Erè goraw (Ere Goraw)

Philips LP PH 261

1976

13 Kassa Tessema: Mègèn yarada ledj (Megen Yarada Lidj)

Philips LP PH 261

1976